Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

07 Mart 2024 Perşembe günü saat 12.00’da Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ONLINE olarak “Öğrenci-Müdür Buluşması ve Oryantasyon Toplantısı” yapılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatte aşağıda gönderilen linkten katılım sağlayabilirsiniz.

Görüntülü görüşme bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU4NTkyNDktNWNhNC00OTdmLWFhZWQtYWViZGU4NWYyODE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab12a0fb-c939-4ae8-9158-a8daeb55528e%22%2c%22Oid%22%3a%229e92c460-b37f-412f-8cf6-a673a78dc499%22%7d

 

01 Mart 2024