Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı

Arş. Gör. Dr. Fulya YILMAZ

 

 

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Rektörlük, yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri, kontenjanları ve diğer hususları ilgili EABD/EASD akademik kurulu görüşü, EYK kararı ve Senato onayı doğrultusunda ilan eder. Bu kontenjanlar ilanda ayrıca gösterilir. Bu şartların dışında yabancı uyruklu öğrenci alımı yapılamaz.

(2) Yabancı uyruklu adaylar, lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgeleyen Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulü aşağıdaki şartlar ile değerlendirilir:

a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans başvuruları için lisans mezuniyet ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 2.50; doktora/bütünleşik doktora başvuruları için yüksek lisans/lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 3.00 olması gerekir.

c) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için programın ilan edilen ALES puan türünden tezli yüksek lisans programı için en az 55 puan, doktora programı için en az 65 puan almaları gerekir.

ç) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da TÖMER veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 veya dengi puan aldığını gösteren resmi belgeye sahip olması gerekir.

d) Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şartlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul elde eder. Bu durumda olan adaylar, Üniversitede uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır. Bir sonraki sınav döneminde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan adaylar öğrenime başlar. Türkçe öğretim programından en fazla iki eğitim öğretim yılı kadar sürede yeterlik alamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

e) (Değişik:RG-19/8/2022-31928) Yabancı dilde öğretim yapılan lisansüstü programlara başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların, öğretim göreceği dil ana dilinden farklı ise, ilgili programdaki yabancı dildeki yeterliliğini belgelemek zorundadır. Bunun için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birisinden en az 70 puan alması gerekir.

f) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesi, lisans diplomasının not ortalamasına göre yapılır. Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, lisans diploma notunun %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir.

g) (Değişik:RG-19/8/2022-31928)Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yüksek lisans mezunu olan adayların, doktora programına yerleştirilmesi yüksek lisans mezuniyet notu esas alınarak yapılır. Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların doktora programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans derecesiyle başvuran adaylarda lisans mezuniyet notunun) %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

 (3) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini enstitüye teslim etmeleri zorunludur.


Oluşturma: 19 Ağustos 2022