Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

Öğrencinin;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

c) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmemesi,

ç) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde programları tamamlayamaması,

durumunda EYK kararıyla kaydı silinir.

(2) Öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tezli yüksek lisans programında; dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez Savunmasında; tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

EYK, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan ve proje sınavından başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

DOKTORA PROGRAMI

 Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden ilk sınav tarihinden itibaren en erken altı ay sonra aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya geçici mezuniyet belgesi verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

 


Oluşturma: 19 Nisan 2020